“Als je je veilig voelt, voel je je zeker en durf je meer”

regionaal Trainingscentrum

Voor wie?

Alle kinderen, die na de WIsH-training in groep 6, behoefte hebben aan verdieping op een bepaald thema, zoals sociale vaardigheden, faalangst, snel boos worden of kinderen die een ander soortig probleem hebben waarvan verondersteld kan worden dat deze met een (groeps)training “opgelost” kan worden, kunnen veelal via school worden aangemeld bij het regionaal trainingscentrum.

Op de website van het regionaal trainingscentrum zijn alle bestaande (individuele en groeps trainingen) te vinden met de criteria voor deelname en hun aanmeldformulieren. Voor alle vragen kan contact worden opgenomen met het trainingscentrum: 088-368 68 90

Ook wanneer het kind behoefte heeft aan een andersoortige training. Het trainingscentrum werkt vraaggericht en op maat en wil continue op basis van vragen en behoeften de trainingen verbeteren of doorontwikkelen.

Voor alle vragen kan contact worden opgenomen met het trainingscentrum:
088 - 368 68 90

De trainingen zijn niet geschikt voor kinderen die:

  • andere hulp nodig hebben en de training gebruikt wordt ter overbrugging omdat die andere hulp niet meteen voorhanden is
  • niet gemotiveerd zijn
  • geen toestemming van ouders hebben

De trainingen zijn in eerste instantie ook NIET bedoeld voor problemen die op klas-niveau spelen. Dit noemen we “school- of onderwijs-gerelateerde problematiek waarvoor het onderwijs (al dan niet met inschakeling van de “ondersteuningseenheid PO”) primair zelf verantwoordelijk is.

Bij (vermoedens van) beperkingen bij het kind is mogelijk eerst een vorm van psycho-educatie nodig, voordat het kind de training kan volgen. Ook de psycho-educatie kan aangevraagd worden via het trainingscentrum.

Aanmelding
voor de training

Omdat de meeste problemen gesignaleerd zullen worden op school is het zorgteam de belangrijkste toegangspoort. In praktijk zal een aanmelding voor het trainingscentrum tot stand dienen te komen door de IB-er in samenspraak met een jeugdprofessional die lid is van het zorgteam PO  en de ouders. Ouders melden NIET zelf aan.

start van
de training

Het kan zijn dat kinderen even moeten wachten voordat zij aan een training deel kunnen nemen. Dit zal gecommuniceerd worden met de school en de ouders. Wanneer nodig kan gekeken worden naar alternatieven. De trainingen worden onder schooltijd aangeboden. Tijdens de training zal eenmaal met de leerkracht van het desbetreffende kind telefonisch contact zijn om vorderingen door te nemen. Met de ouders vindt een kennismakings- en evaluatiegesprek plaats.

In deze route wordt uitgegaan van het feit dat complexe kind- gezinssituaties in het zorgteam besproken worden en dus ook de aanmeldingen van trainingen voor deze kinderen. In deze situatie is het goed als de contactpersoon van het samenwerkingsverband ‘de Meierij’ ook betrokken bij het zorgteam. Andere aanmeldingen hoeven niet via het zorgteam-overleg te lopen, maar dienen in samenspraak met een lid van het zorgteam gedaan worden.